Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Tehnici avansate pentru prelucrarea informației
Domeniul: Informatică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa

- Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi: 100
- Cifra de scolarizare: locuri subventionate:
- Cifra de scolarizare: locuri cu taxa:
- Locuri pentru programele de studii care susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României:
- Locuri pentru programele de studii care asigură formarea cadrelor didactice din domeniul preuniversitar:
- Locuri subvenționate pentru rromi:
- Locuri subvenționate pentru absolvenți de licee situale în mediul rural:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni cu bursă:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni fără bursă:
- Granturi destinate persoanelor cu cerinte educationale speciale/dizabilitati:

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modelare matematică şi teoria grafurilor (Mathematical Modeling and Graph Theory)
   - Etică și integritate academică (Ethics and academic integrity)
   - Dezvoltarea sistemelor de programe (Software Engineering)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnici de optimizare (Optimization Techniques)
   - Reţele de calculatoare: algoritmi şi aplicaţii (Computer Networks: Algorithms and Applications)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Modele economice liniare (Economic Linear Models)
   - Arhitecturi distribuite orientate pe servicii WEB (Service Oriented Distributed Architectures)
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodologii formale de specificare a sistemelor de programe (Formal Specification of Software System)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (Psychopedagogy of adolescents, young people and adults)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale (Design and management of educational programs)

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modele de calcul cu aplicații în econometrie și actuariat (Computational Models with Applications in Econometrics and Actuarial Science)
   - Tehnici moderne de prelucrarea imaginilor (Modern Techniques of Digital Image processing)
   - Sisteme avansate de baze de date (Advanced Database Systems)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Inteligenţă computaţională (Computational Intelligence)
   - Managementul proiectelor şi managementul calităţii (Project Management)
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnologii de programare şi de prelucrare a datelor (Software technologies and data processing)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (Didactics of the field and development in the didactics of the specialization)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Recunoaşterea formelor (Pattern Recognition)
   - Comerţ electronic şi marketing (Electronic Commerce and Marketing)
   - Tehnici de prelucrare a semnalelor (Mathematical Methods in Signal Processing)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnici automate de testare şi validare a sistemelor de programe (System testing and validation)
   - Tehnici avansate de securitatea informaţiei (Advanced Information Security Techniques)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Modelarea proceselor economice (Economic Modelling Processes)
   - Didactica tehnologiei informaţiei (Methods in Teaching Information Technology)
Discipline facultative (liber alese)
   - Optimizare combinatorială si teoria deciziei (Combinatorial optimization and decision theory)
   - Pachet optional 1 (Comunicare educațională (Educational Communication), Consiliere și orientare (Counseling and guidance), Metodologia cercetării educaționale (Methodology of educational research), Educație integrată (Integrated education))

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Principii și algoritmi pentru calcul distribuit (Distributed Computing - Principles and Algorithms)
   - Metodologii de proiectare și implementare a sistemelor distribuite (Design and Implementation of Software Distributed Systems)
   - Pregătirea lucrării de dizertaţie (Preparation of the Dissertation Thesis)
   - Practică de specialitate (Proffesional practice)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Criptografie şi securitatea reţelelor de calculatoare (Cryptography and Security of Computer Networks)
   - Tehnici de instruire (Machine Learning)
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertație (Elaboration and support of dissertation thesis)
   - Pachet opțional 2 (Sociologia educației (Sociology of Education), Managementul organizației școlare (Management of the school organization), Politici educaționale (Educational policies), Educație interculturală (Intercultural education), Doctrine pedagogi
   - Practică pedagogică (înv. liceal) (Pedagogical practice (high school))
   - Examen de absolvire - Nivelul II (Graduation exam, Level II)

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share