Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Pentru a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare, Facultatea Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti a decis în anul 2014 să organizeze programul de studii universitare de master profesional în limba engleză „Management Strategic şi Dezvoltarea Afacerilor”, reprezentând ciclul II al studiilor universitare, orientat spre formarea competenţelor profesionale în domeniu.  Astfel, a fost înființat, începând cu anul universitar 2015 – 2016, prin încadrarea în domeniul de studiu acreditat Management, programul de studii masterale Management strategic și dezvoltarea afacerilor (în lb. engleză) (Strategic Management and Business Development). Acesta se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă în domeniul economic sau domenii conexe (tehnic, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii etc.). Durata este de 4 semestre (120 credite) şi se încheie cu examen de disertaţie.  

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească au nevoie, cât şi la potenţialul economic al judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea programului de studiu „Management Strategic şi Dezvoltarea Afacerilor (în limba englez)” este de a formare specialişti în domeniul Management, economişti capabili să devină: buni specialiști în organizarea activităţii din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii; buni cunoscători al tendinţelor actuale din economie, capabili să se implice cu succes în identificarea acestora şi soluţionarea problemelor ce apar; promotori şi susţinători activ al schimbărilor; administratori eficienți ai relaţiilor obiective dintre întreprinderea modernă prestatoare şi cerinţele mediului ambiant. Programul vizează crearea de competențe, abilități și deprinderi care să faciliteze viitorilor absolvenţi o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii din România, Uniunea Europeană şi mediului de afaceri contemporan.  

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENȚE

Programul de master „Management Strategic şi Dezvoltarea Afacerilor (în limba engleză)” se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă în domeniul economic sau domenii conexe (tehnic, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii etc.). Scopul programului de studii universitare de master „Management Strategic şi Dezvoltarea Afacerilor (în limba engleză)” este de a forma manageri profesionişti, cu competenţe în domeniul managementului strategic şi dezvoltării afacerilor, capabili să conducă, administreze şi dezvolte organizaţii de tip economic funcţionale pe o piaţă globală, într-o economie a cunoaşterii şi într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare. Caracteristica distinctivă a programului de studii universitare de master constă în adecvarea curriculei la standardele educaionale naionale şi europene, la dinamica şi exigenele pieei muncii, având în structura sa discipline de cunoaştere avansată în domeniul managementului şi, în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare ştiinţifică şi aplicare practică. De asemenea programul de studiu îşi propune să dezvolte spiritul de antreprenor al cursanţilor şi să-i îndrepte pe aceştia către domeniile mai puţin acoperite, în care concurenţa nu este foarte accentuată.  Programul de faţă este focalizat tocmai pe această dimensiune a conducerii - leadershipul – şi pe formarea de conducători capabili să îşi câştige legitimitate în faţa grupului, să activeze şi să dinamizeze grupul şi mai ales să îi ofere un suport motivaţional intrinsec care să asigure un randament maxim la nivel organizaţional. Un manager bun care adoptă strategiile manageriale corespunzătoare se impune grupului prin prezenţa şi comportamentul său, ştiind să activeze toate resursele disponibile, să motiveze grupul şi să îl aducă la viaţă în momentele dificile.

Obiectivele programului de studii universitare de master „Management Strategic şi Dezvoltarea Afacerilor (în limba engleză)” vizează în principal:  

1. Formarea unui comportament managerial profesionist specialiştilor din domeniul managementului strategic;  

2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial mai ales în domenii noi;

3. Formarea capacităţii de a soluţiona în timp real, în condiţii de autonomie restrânsă, a unei probleme reale/ ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale;

4. Realizarea unei lucrări/unui proiect asumându-şi cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară;

5. Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională.

6. Optimizarea activităţilor practice integrate în ansamblul procesului didactic şi dezvoltarea laturii vocaţionale a specialiştilor în management strategic;  

7. Abordarea în viziune sistemică, integratoare, a celor mai importante aspecte implicate de fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei unei firme în contextul internaţionalizării activităţilor, globalizării şi trecerii la economia bazată pe cunoaştere;  

8. Asimilarea conceptelor fundamentale ale managementului strategic, care au relevanţă pentru profesionalizarea activităţii în domeniul respectiv;  

9. Evidenţierea rolului determinant al managerilor, a caracteristicilor sale şi multiplelor funcţii pe care le exercită în firma contemporană;  

10. Axarea problematicii managementului strategic pe utilitatea şi oportunitatea economică, elemente specifice determinante pentru funcţionalitatea şi competitivitatea firmelor;  

11. Compatibilizarea modului de gândire strategică şi acţiune cu exigenţele actuale ale mediului concurenţial;  

12. Evidenţierea rolului determinant al managerilor în creşterea eficienţei organizaţiilor, a caracteristicilor acestora şi multiplelor funcţii pe care le exercită în firma contemporană;  

13. Formarea profilului etic – profesional al specialiştilor în domeniul managementului strategic al firmei şi al antreprenorilor;

14. Formarea abilităţilor de a lucra în echipă.

Îndeplinirea acestor obiective are ca finalitate dobândirea următoarelor competene profesionale şi competene transversale:

•  COMPETENȚE PROFESIONALE:

Competenţa 1  Evaluarea oportunităţilor şi riscurilor specifice mediului de afaceri;

Competenţa 2  Elaborarea scenariilor decizionale şi previzionarea impactului potenţial al acestora; 

Competenţa 3  Asumarea deciziei de afaceri şi planificarea implementării;

Competenţa 4  Aplicarea sistemelor de management strategic în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc;

Competenţa 5  Valorificarea abilităţilor de antreprenoriat într-un mediu competitiv;

Competenţa 6  Analiza şi interpretarea informaţiilor de piaţă pentru fundamentarea deciziilor în afaceri;

Competenţa 7  Fundamentarea deciziilor strategice pentru atragerea şi păstrarea clienţilor utilizând metode şi tehnici moderne de vânzare.

• COMPETENE TRANSVERSALE:

CT1  Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă;

CT2  Planificarea, organizarea şi alocarea resurselor în cadrul unei organizaţii, în condiţii de creştere a competitivităţii firmei;

CT3  Asumarea nevoii de formare continuă, pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

Absolvenţii programului de studii universitare de master „Management Strategic şi Dezvoltarea Afacerilor (în limba engleză)” vor avea capacitatea de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specifice managementului general şi strategic al firmei, prin utilizarea cunoştinţelor dobândite în procesul formativ, experienţei în profesie, calităţilor psihologice şi trăsăturilor de personalitate.  

3. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

111223 şef departament; 111238 director general adjunct; 111431 şef  departament/  compartiment/  preşedinte  comisie  organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu; 112004 director societate comercială; 112005 director adjunct societate comercială; 112011 director general societate comercială; 112012 director general adjunct societate comercială; 112013 director de program; 112014 director general regie autonomă; 112015 director general adjunct regie autonomă; 112016 director control risc; 112017 director comercial; 112018 director vânzări; 112019 director/ director adjunct, inspector-şef; 112020 director economic; 112021 director magazin; 112023 director sucursală; 112028 manager general; 112029 manager; 112031 director de societate comercială agricolă; 112033 director resurse umane; 121102 economist-şef; 121130 şef birou analize economice; 121201 şef birou calificare şi recalificare; 121205 şef serviciu resurse umane; 121207 manager resurse umane; 121209 şef birou resurse umane; 121919 șef compartiment (studii superioare); 122101 şef serviciu marketing; 122102 şef birou marketing; 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții); 122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; conducători de unităţi economicosociale (grupele 131, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319); 122201 şef agenţie reclamă publicitară; 122313 director proiect; 122314 şef proiect/ program; 132112 şef birou calitate; 132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii; 132442 şef departament logistică; 132443 şef birou aprovizionare-desfacere; 132444 şef depozit; 132448 manager achiziţii; 132451 manager relaţia cu furnizorii; 134901 şef expoziţii şi târguri; 141102 şef complex hotelier; 142010 şef agenţie comercială; 143908 manager in activitatea de turism; 214112 specialist documentaţie studii; 214129 specialist în domeniul calităţii; 214134 consultant sistem de calitate; 214135 logistician gestiune flux; 214137 documentarist ordonanţare logistică; 241105 auditor intern; 241216 specialist control risc; 241226 manager de operaţiuni/produs; 241255 planificator/specialist plan sinteze; 241311 specialist/ analist organizare; 242101 manager proiect; 242110 specialist  în  planificarea,  controlul  şi  raportarea  performanţei economice; 242307 consultant în domeniul forţei de muncă; 242312 consultant condiţii de muncă; 242314 specialist resurse umane; 242320 specialist în recrutare; 242323 specialist în relaţii de muncă; 243104 manager de produs; 243217 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare); 2631 cercetători şi asistenţi de cercetare in domeniul economic; 2631 economişti; 263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management; 263107 consultant în management; 263113 asistent de cercetare economist în management; 325701 manager al sistemelor de management al calităţii; 331304 planificator; 334303 asistent manager 

4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

⇔ Număr de semestre: .4

⇔ Număr de credite obligatorii pe semestru: 30  Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 12

⇔ Structura anilor de studii: 

Anul de studii  Activități didactice  Sesiuni de examene  Practică Vacanțe 
Sem. I  Sem. II  Iarnă Vară Restanțe Iarnă Primăvară Vară
Anul I 14 14 3 3 10 zile - 2 1 4,5
Anul II 14 12 3 3 10zile 14 săpt. X 6ore/săpt. = 84 ore  2 1 4,5

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline de specialitate, de aprofundare sau de sintez, care se regăsesc în planul de învăţământ și definesc traseul de specializare al studentului.  Condiţiile  de  verificare,  trecere  şi  promovare  sunt  stabilite  prin  sistemul  de  credite transferabile, adoptat în Universitatea din Piteşti prin “Regulamentul de credite transferabile” și stipulate în “Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti – studii universitare de masterat”. 
 
6. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR.  CONDIȚII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând sistemul ECTS.  Promovarea unui an universitar presupune acumularea celor 60 de puncte de credit aferente anului respectiv. Masteranzii pot accede din anul I în anul II de studiu dacă au realizat minim 45 de puncte de credit. 
 
7.  EXAMENUL DE  DISERTAȚIE

⇔ Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație: 2 săptămâni, semestrul 4

⇔ Definitivarea lucrării de disertație: cu cel puţin 10 zile înaintea examenului de finalizare a studiilor

⇔ Perioada de susţinere a lucrării de disertație: sesiunea iulie sau septembrie, în conformitate cu Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru fiecare an universitar.  

⇔ Numărul de credite pentru promovarea examenului de disertație: 10 ECTS (Creditele obţinute prin promovarea examenului de disertație se adaugă celor 120 de credite obţinute în urma promovării celor doi ani de studii universitare de master). 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.