Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

CAPITOLUL I - DENUMIREA, SEDIUL, DURATA

Articolul 1. Denumirea

”FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ PITEȘTI” - persoană juridică, fără scop patrimonial, apolitică, neguvernamentală, înființată în baza Legii nr. 21 din 6 februarie 1924, cu modificările corespunzătoare, în conformitate cu Ordonanțele Guvernamentale nr. 26/0.01.2000 și nr. 37/200.

Articolul 2. Sediul

Sediul Fundației se află în România, Municipiul Pitești, str. Târgu din Vale nr.1, Rectorat, sala 8.

Articolul 3.-Durata de funcționare

Durata de funcționarea a Fundației este nelimitată.

CAPITOLUL II - SCOPUL ȘI OBIECTIVELE FUNDAȚIEI

 

Articolul 4.- Scopul

Scopul este de a sprijini și diversifica învățământul preuniversitar, universitar și alte programe de formare din diferite domenii de activitate.

 

Articolul 5.- Obiectul de activitate al fundației

a) - susținerea și promovarea imaginii Universității din Pitești;

b) -susținerea și promovarea activităților științifice, culturale și sportive desfășurate în Universitatea din Pitești;

c) - organizarea de simpozioane, conferințe, mese rotunde, activități culturale, sportive etc.;

d) - înființarea de așezăminte culturale și științifice;

e) - editare, tipărire, multiplicare și difuzare de publicații științifice și culturale;

f) - armonizarea, perfecționarea și reconversia forței de muncă în raport cu cerințele agenților economici și ale pieței muncii;

g) -susținerea intereselor învățământului de toate gradele în fața organismelor guvernamentale și neguvernamentale și față de agenții economici;

h) - susținerea și participarea la proiecte naționale și internaționale de cercetare științifică, culturală și sportivă;

i) –promovarea învățării pe tot parcursul vieții și facilitarea accesului la informație prin furnizarea de programe de formare profesională în conformitate cu cerințele de pe piața muncii;

j) - promovarea unor proiecte cu finanțare europeană;

k) -colaborarea cu mediul economic și social, cu instituții din țară și străinătate în diferite domenii de interes local și național.

 

 

Capitolul III - MEMBRII FUNDAȚIEI

 

 

Articolul 6.

Fundația Universitară Pitești se compune din persoane fizice și/sau juridice, având calitatea de membri fondatori, membri, membri de onoare.

Pot deveni membri persoane fizice care parcurg procedura de admitere în Fundație.

Pot fi admiși ca membri de onoare persoane fizice, reprezentanți ai unor organizații și instituții centrale și locale care aduc servicii Fundației. Membrii de onoare sunt propuși de Consiliul Director și validați de fondatori.

 

Articolul 7.- Procedura de admitere în fundație

Admiterea ca membru al Fundației se face pe bază de cerere scrisă adresată Președintelui Consiliului Director. Acesta prezintă cererea pentru analiză, dezbatere și aprobare Consiliului Director. Consiliul Director aprobă sau respinge cererea respectivă.

 

CAPITOLUL IV - DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI ALE MEMBRILOR FUNDAȚIEI

 

Articolul 8.Drepturi:

a) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Fundației;

b) să participe la activitățile Fundației, conform Statutului Fundației;

c) să propună, să realizeze și să finalizeze, cu sprijinul Fundației, orice activitate în interesul acesteia;

d) să beneficieze de rezultatele tuturor activităților Fundației la care a contribuit nemijlocit.

 

Articolul 9.Îndatoriri:

a) să respecte Statutul Fundației ;

b) să respecte și să participe la îndeplinirea sarcinilor/hotărârilor ce îi revin, stabilite de Consiliul Director;

c) să nu aducă atingeri și prejudicii patrimoniului și imaginii Fundației.

 

Articolul 10.Excluderea

Calitatea de membru se pierde prin retragere sau excludere.

Fundație este constituită pe bază de voluntariat. Un membru se poate retrage în orice moment din Fundație, fără să suporte consecințe, prin informarea în scris a Președintelui Consiliului Director.

Excluderea unui membru al Fundației se face de către Consiliului Director, pe baza unui raport întocmit de un membru fondator sau un membru al Consiliului Director, în următoarele cazuri:

a) - încălcărilor prevederilor Statutului;

b) - condamnării pentru săvârșirea unor fapte care intră sub incidența Codului Penal;

c) - săvârșirea unor fapte grave, constând în prejudicierea materială și morală a Fundației;

d) - dacă nu participă efectiv la activitățile Fundației timp de 2 ani.

CAPITOLUL V - ANUL FINANCIAR. PATRIMONIUL

 

Articolul 11.

Anul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie.

 

Articolul 12. Patrimoniul Fundației

Patrimoniul Fundației se realizează prin:

a) - donații și sponsorizări;

b) - venituri realizate din activități proprii.

 

Articolul 13.

Toate vărsămintele efectuate către Fundație rămân definitiv date și nu pot fi revendicate.

 

Articolul 14.

Activitatea Fundației se desfășoară pe baza bugetului anual de venituri și cheltuieli aprobat și/sau rectificat de Consiliului Director.

 

CAPITOLUL VI - CONDUCEREA FUNDAȚIEI

 

Articolul 15. Consiliul director

Consiliul director este organul care coordonează și conduce activitatea Fundației, cu respectarea prevederilor legale și statutare.

Consiliul director se compune din 5 membri, aleși de fondatori pentru o perioadă de 2 ani, prin vot secret, cu majoritate simplă. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de membri de onoare pot participa ca invitați la ședințele Consiliului director, fără drept de vot.

Pentru ducerea la îndeplinirea hotărârilor membrilor fondatori și a obiectivelor stabilite prin Statut, Consiliul director formează comisii de lucru pe domenii de activitate.

 

Articolul 16. Ședințele Consiliului director

Consiliul director se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la inițiativa Președintelui sau a majorității membrilor săi.

Consiliul director ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi.

 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului director

Consiliul director are următoarele atribuții:

a) - conduce și coordonează activitatea Fundației;

b) – convoacă membrii fondatori la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul acestora ;

c) - prezintă raport de activitate la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor fondatori;

d) - numește comisii și coordonează activitatea acestora în vederea îndeplinirii hotărârilor membrilor fondatori sau a obiectivelor prevăzute în Statutul Fundației;

e) - inițiază si realizează activități care vizează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Statutul Fundației;

f) - numește și eliberează din funcție personalul tehnic și administrativ necesar desfășurării activităților din Fundație;

g) – membrii săi sunt reprezentanții legali în țară și în străinătate ai Fundației;

 

 

Articolul 18.

Rectorul Universității din Pitești este de drept Președinte onorific al Fundației.

 

Articolul 19. Componența Consiliului director

Consiliul director este format din Președinte, Vicepreședinte, Secretar și doi membri al Fundației, aleși prin vot secret de membrii fondatori ai Fundației.

CAPITOLUL VII - COMISIA DE CENZORI

 

Articolul 20. Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este compusă din trei persoane, dintre care una este contabil expert autorizat. Comisia este aleasă de către fondatorii Fundației pe o perioadă de 2 ani.

Cenzorii pot fi aleși dintre membrii Fundației sau din afara ei. Membrii Consiliului director nu pot face parte din Comisia de cenzori.

 

Articolul 21.

Comisia de cenzori controlează activitatea economico-financiară a Fundației și urmărește respectarea legalității privind execuția bugetară.

 

Articolul 22.

Membrii Comisiei de cenzori nu pot îndeplini sarcini de conducere executivă a Fundației.

 

Articolul 23.

Comisia de cenzori are obligația de a prezenta anual Consiliului director un raport asupra activității economico-financiare.

 

CAPITOLUL IX - CONTABILUL

 

Articolul 24.

Contabilul este numit de către Consiliul director și are următoarele atribuții:

a) - asigură înregistrarea în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi, normelor emise de Ministerul Finanțelor și legislației în vigoare, a tuturor operațiunilor patrimoniale ale Fundației;

b) - întocmește semestrial situația contabilă a Fundației și o prezintă Consiliului director;

c) - întocmește și prezintă Consiliului director bilanțul financiar-contabil al Fundației;

d) - răspunde conform legislației în vigoare de activitatea financiar-contabilă a Fundației.

 

 

CAPITOLUL X - ORGANIZAREA INTERNĂ A FUNDAȚIEI

 

Articolul 25. Comisiile de lucru

Comisiile de lucru ale Fundației sunt stabilite în funcție de specificul fiecărei activități și sunt aprobate de Consiliul director al Fundației.

 

CAPITOLUL XI - MODIFICAREA STATUTULUI

 

Articolul 26.

Modificarea Statutului se poate face numai de către fondatorii în viață, la propunerea Consiliului director, prin vot secret și cu o majoritate absolută de voturi.

 

CAPITOLUL XII - DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA FUNDAȚIEI

 

Articolul 27. Dizolvarea fundației

Fundația se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărârea judecătoriei.

Fundația se dizolvă de drept prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, precum și în situația imposibilității constituirii Consiliului director, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, trebuia constituit.

Dizolvarea prin hotărâre judecătorească se realizează de judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul Fundației, în condițiile art. 56 din Ordonanța Guvernului nr. 26/30.01.2000.

 

Articolul 28. Lichidarea fundației

Lichidarea Fundației se face cu respectarea dispozițiilor legale din Ordonanța Guvernului nr. 26/30.01.2000.

Întregul activ al Fundației se va atribui, după lichidare, Universității din Pitești sau unei alte fundații având un obiect de activitate similar sau apropiat celui al fundației lichidate, după cum va hotărî Consiliul director, cu respectarea prevederilor legii.

 

Notă:

 

  1. Prin majoritate simplă de voturi se înțelege cel puțin ½ din numărul de votanți prezenți plus un vot.

  2. Prin majoritate absolută se înțelege cel puțin ½ din numărul de votanți ai organului respectiv plus un vot. În cazul membrilor fondatori, prin vot absolut se înțelege cel puțin ½ din numărul de membri fondatori în viață, plus un vot.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.