Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii de masterat Management Contabil şi Informatică de Gestiune (MCIG) este acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior începând cu anul 2008.  

În baza unui protocol încheiat de facultate, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) echivalează diploma de masterat cu examenul de admitere la stagiul în vederea obţinerii calităţii de expert contabil pentru absolvenții programului MCIG. Aceștia trebuie să aibă cel puțin nota 6 (șase) pentru fiecare disciplină echivalată și media de cel puţin 7 (șapte) pentru grupul de discipline echivalate aferente examenului de admitere la stagiu, să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă din domeniul economic, iar în primul an de stagiu derulat la CECCAR să susțină un examen scris la disciplina Expertiza contabilă. 
 

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii Management Contabil şi Informatică de Gestiune are ca misiune formarea de specialişti, cu competenţe fundamentale şi specifice în domeniul Contabilitate.

În condiţiile unui mediu de afaceri din ce în ce mai complex şi bazat pe preluarea în timp real a informaţiilor şi prelucrarea lor cu mijloace moderne de tehnologia informaţiilor, este important ca absolvenţii programului de Management Contabil şi Informatică de Gestiune să aibă capacitatea de lua cele mai bune decizii în ceea ce priveşte optimizarea contabilă şi fiscală în cadrul organizaţiei economie, de a evalua şi a gestiona performanţa în cadrul acesteia.

Scopul programului de studii este şi de dezvoltare a capacităţilor de cercetare ştiintifică ale absolvenţilor, inclusiv în vederea accesului lor la studiile doctorale în domeniul Contabilitate. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată, prin competenţele generale şi de specialitate oferite prin disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ, se justifică prin respectarea nomenclatorului naţional de calificări, precum şi a cerinţelor pe piaţa forţei de muncă şi se raportează la obiectivele de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică şi profesionale.

Departamentul de Finanţe, Contabilitate şi Economie al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept a Universităţii din Piteşti, prin organizarea programului de studii universitare de masterat MCIG, urmăreşte furnizarea de competenţe generale şi profesionale specifice domeniului Contabilitate şi Informatică de Gestiune.  

Astfel, misiunea didactică a MCIG este să asigure formarea şi perfecţionarea de specialişti care să aibă capabilităţi în următoarele direcţii:

- înţelegerea şi aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, a reglementărilor din domeniul fiscal şi a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în organizarea şi conducerea contabilităţii la nivelul entităţilor economice;

- analiza, sinteza şi utilizarea informaţiile financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în entităţile economice;

- cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor moderne de tehnologia informaţiilor în unităţile economice, în vederea asigurării unui management performant;

- cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea normelor minimale de audit şi a standardelor internaţionale de audit;

- planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii contabile în cadrul entităţilor economice.

- colaborarea în echipe profesionale, cu asumarea, de către fiecare membru al echipei, de responsabilităţi specifice în domeniul economic şi urmărirea gradului de îndeplinire a acestora;

- dezvoltarea interesului masteranzilor pentru continuarea formării profesionale, şi a capacităţilor de autoevaluare şi autocontrol în procesul de învăţare.

- dezvoltarea aptitudinilor de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse alternative, din literatura de specialitate şi din resurse multimedia, în vederea formulării de argumente şi demersuri concrete în managementul financiar-contabil.

Misiunea de cercetare ştiinţifică se concretizează în:

- realizarea de lucrări ştiinţifice de către masterazi, sub coordonarea cadrelor didactice ale facultăţii, şi participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate în centre universitare din ţară şi din străinătate,  

- organizarea de schimburi de experienţă cu facultăţi de profil din ţară şi din străinătate;

- urmărirea evolutivă şi însuşirea celor mai noi metodologii, metode şi tehnici informaţionale cu aplicabilitate în domeniul Contabilitate;

- implicarea masteranzilor în proiectele de cercetare pe care facultatea le desfăşoară în parteneriat cu firme şi instituţii din judeţul Argeş sau cu alte facultăţi de profil. 

 
OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii, cu cadrul naţional al calificărilor şi prin benchmarking sunt prezentate sintetic în structura planului de învăţământ şi sunt detaliate în fişele disciplinelor din planul de învăţământ.  

Obiectivele programului de master Management Contabil Şi Informatică de Gestiune se regăsesc în obiectivele stabilite prin planurile manageriale şi operaţionale ale Departamentului de Finanţe, Contabilitate şi Economie, ce asigură gestionarea acestui program de studii la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept a Universităţii din Piteşti, în cadrul domeniului Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Departamentul FCE din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept îşi stabileşte obiectivele şi îşi desfăşoară activităţile în baza Planului Operaţional anual şi a Planului Managerial, ca plan strategic al facultăţii pe 4 ani. 

Departamentul FCE al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept înţelege să îndeplinească misiunea astfel asumată pentru programul de studii universitare de masterat Management Contabil şi Informatică de Gestiune prin desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi cercetare în domeniu, centrate pe student.  Principalul scop al programului de studii universitare de masterat, ca program centrat pe student, este acela de a oferi posibilitatea de perfecţionare în domeniul contabilităţii şi al informaticii de gestiune, astfel încât, prin competenţele dobândite, absolvenţii noştri să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii.  

Obiectivul general al programului de studii:

Programul de studii universitare de masterat Management Contabil şi Informatică de Gestiune, presupune formarea unor specialişti bine pregătiţi în domeniul contabilităţii şi al informaticii de gestiune, cu o personalitate puternică, capabili să să cunoască şi să înţeleagă conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului, să dezvolte abilităţi de comunicare profesională, să utilizeze metode şi tehnici care să asigure condiţiile necesare desfăşurării unor activităţi eficiente în cadrul societăţilor comerciale şi instituţiilor publice, să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte asociate domeniului, să elaboreze proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu.

Programul de masterat MCIG oferă studenţilor, într-un mod profesionist, documentat şi atractiv informaţii şi cunoştinţe care să le asigure dobândirea competenţelor speciale asociate acestui domeniu de studiu, pentru a putea desfăşura activităţi specifice, precum şi cunoştinţe aprofundate şi de sinteză din domeniul Contabilitate, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCSIS).  

Obiectivele specifice ale programului de studii:

Obiectivele specifice ale programului Management Contabil şi Informatică de Gestiune urmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii următoarelor competenţe profesionale:

- pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional pe piaţa forţei de muncă, în direcţiile activităţilor ce aparţin contabilităţii, care să îndeplinească următoarele standarde minimale:

- soluţionarea în timp real a problemelor reale/ ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale;

- realizarea unei lucrări/unui proiect asumându-şi cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară;

- elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională.

- îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de care dispune în prezent Facultatea de Ştiinte Economice şi Drept în pregătirea viitorilor absolvenţi în domeniul contabilităţii;

- reconsiderarea periodică a nomenclatorului de discipline din planul de învăţământ al specializării pentru a răspunde cerinţelor legislaţiei în vigoare şi nevoilor reale a entităţilor economice.

Prin competenţele dobândite, absolvenţii programului de studii universitare de master, sunt pregătiţi pentru a contribui la îmbunătăţirea performanţelor financiar-contabile ale entităţilor economice şi instituţionale (firme, instituţii, ONG-uri etc.) în care îşi vor desfăşura activitatea, în sensul optimizării, eficientizării, realizării obiectivelor, cât şi pentru a satisface nevoile şi aşteptările clienţilor.

• Competenţe profesionale:

Competenţa 1 – Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macroeconomic 

Competenţa 2 – Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin utilizarea cunoştinţelor teoretice, a  deprinderilor practice şi a raţionamentului profesional;

Competenţa 3 – Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare managementului organizaţiei

Competenţa 4 – Exercitarea funcţiilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi controlevaluare pe baza informaţiilor financiar-contabile în domeniul economic

Competenţa 5 – Identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor de gestiune economico-financiară a organizaţiilor pe baza tehnologiei informaţiilor, folosind instrumente specifice  

Competenţa 6 – Proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi utilizarea unor sisteme informatice în domeniul financiar-contabil şi de gestiune

• Competenţe transversale:

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă

CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în condiţii de asumare a responsabilităţii

CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a  crea premisele de progres în carieră şi adaptare a propriilor competenţe profesionale  
 
CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

Ocupaţii posibile pentru absolventul cu Diplomă de master, conform Clasificării Ocupaţiilor din România- ISCO - 08 (COR): 241102 expert contabil-verificator; 241103 revizor contabil; 241104 referent de specialitate financiar-contabilitate; 241105 auditor intern; 241106 controlor de gestiune; 241107 auditor financiar; 241202 comisar Garda Financiară; 241208 consultant bugetar;241218 lichidator; 241220 analist preţ de revenire/costuri; 241222 consultant fiscal; 241228 trezorier (studii superioare); 241251 expert evaluator de întreprinderi; 241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar; 241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar; 241305 analist financiar; 241306 auditor intern în sectorul public; 263106 consilier/expert/inspector/ referent/economist în gestiunea economică; 121120 contabil-şef; 121124 şef birou/serviciu financiarcontabilitate; 121125 manager financiar; 121127 controlor revizor financiar. 
 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.